Sign In Forgot Password

Friday Night Service

Name Page Sim Shalom Page Siddurenu
Heveinu shalom aleichem     
Bim Bam     
Ma Yafeh Hayom     
Shalom Aleichem 

13

 
Traditional Candle Blessing  301 103
Alternative Candle Blessing  301 103
Y’did Nefesh  14  
Traditional L’chu N’ran’na

15 105
Alternative L’chu N’ran’na  15 105
Shiru Ladonai  16 106
Yism’chu  16 106
Or Zarua  17 107
Mizmor L’David  20 110
L’cha Dodi #1: Verse 1: Shamor V’zachor 

Verse 2: Likrat Shabbat 

Verse 3: Mikdash Melech 

Verse 4: Hitna’ari 

Verse 5: Hitor’ri 

Verse 6: Lo Teivoshi 

Verse 7: V’hayu Limshisah 

Verse 8: Yamin Usmol 

Verse 9: Bo’i V’shalom 

21 111
L’cha Dodi #2 (traditional) |titles=l’cha dodi 2a] 21 111
L’cha Dodi #3  21 111
Mizmor Shir  23 113
Tzadik Katamar  23 113
Adonai Malach  24 114
Bar’chu  28 115
Hama’ariv Aravim  28 115
Ahavat Olam  29 116
Sh’ma  30 117
V’ahavta  30 117
Mi Chamocha  32 120
Ufros Aleinu  33 121
V’shamru  34 122
Hatzi Kaddish  34 40
Oseh Shalom #1 38 128
Oseh Shalom #2  38 128
Vay’chulu #1  47 128
Vay’chulu #2  47 128
Baruch Atah Eloheinu Velohei  47 128
Magein Avot  47 129
R’tzei  48 129
Kaddish Shalem  48 81
Friday Night Kiddush  49 131
Aleinu  51 82
Sh’hu Notei Shamayim  51 82
V’ne’emar  51 83
Yigdal #1  53 7
Yigdal #2  53 7
Tue, January 31 2023 9 Shevat 5783